CV

Dr. Wisarut Siravisidporn (Dr.T)

Bác sĩ T tt nghip Nha khoa ti Đại hc Thammasat, Thái Lan.
Ông có bng chuyên sâu Chnh nha, bng Thc sĩ, và Ni trú Chnh nha ca Đại hc St. Louis, Hoa K.

Ông là thành viên quc tế ca Hi đồng Chnh nha Hoa K (ABO) – Được chng nhn ngay sau khi hoàn thành chương trình ni trú.

TS.T là ging viên bán thi gian ti Đại hc Thammasat, nơi ông đam mê chia s kiến thc vi bn bè và hc sinh ca mình.