CV

Dr.Zhijian Liu

  • Tiến sĩ Chỉnh nha (Đại học Hongkong)
  • Thạc sĩ Chỉnh nha (Đại học Vũ Hán)
  • Bác sĩ nha khoa (Đại học Vũ Hán)
  • Hiện tại được tài trợ nghiên cứu đề tài:Vai trò của Gai2  con đường trung gian trong chuyển hoá cơ nhai. Quỹ hỗ trợ khoa học quốc gia Trung Quốc, 2013-2015
  • Xuất bản:Liu Z, McGrath C, Hägg U. The impact of malocclusion/orthodontic treatment need on the quality of life. A systematic review. Angle Orthod. 2009 May;79(3):585-91.Liu Z, McGrath C, Hägg U. Changes in oral health-related quality of life during fixed orthodontic appliance therapy: An 18-month prospective longitudinal study. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2011 Feb;139(2):214-9.Liu Z, McGrath C, Hägg U.Associations between orthodontic treatment need and oral health-related quality of life among young adults: does it depend on how you assess them? Community Dent Oral Epidemiol. 2011 Apr;39(2):137-44